Verkenning Klimaatplan Flevoland

Quintel heeft eerder onderzocht in hoeverre energieneutraliteit in Flevoland in 2030 binnen bereik ligt. 100% energieneutraliteit in 2030 lijkt, zelfs als alle onzekerheden de goede kant op vallen, onwaarschijnlijk. Bovendien richten de berekeningen zich op energie, terwijl de provincie op zoek is naar een klimaatplan waar over de volle breedte wordt gekeken naar emissiereductie. Voor een klimaatneutraal energiesysteem is inzet op andere thema's zoals mobiliteit, industrie, landbouw/landgebruik en de gebouwde omgeving nodig, waarvan de bijdrage nog onvoldoende in beeld is.


In opdracht van de provincie Flevoland hebben Quintel, Over Morgen en Arcadis een (cijfermatige) verkenning uitgevoerd naar de uitstoot van broeikasgassen in de provincie. Per sector van het klimaatakkoord zijn beleidsmaatregelen geïnventariseerd die vervolgens uitgewerkt zijn tot drie mogelijke scenario's voor 2030 in het Energietransitiemodel (ETM):

 1. een scenario op basis van de huidige inzet;
 2. een scenario met extra inspanning; en
 3. een scenario met een hoge inspanning.

Landelijk beleid bepaalt voor een deel hoe de transitie in Flevoland gaat lopen; met provinciaal beleid kan echter ook een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de nationale doelstellingen.

 • Ondanks dat de energievraag van Flevoland groeit, lukt het met vigerend beleid nog steeds om de emissies te reduceren;
 • De doorgerekende toekomstscenario’s leveren voor 2030 een bandbreedte voor de verwachte broeikasgasemissies op;
 • Met aanvullend beleid kan Flevoland bovenop haar huidige plannen voor grootschalige opwek een nog grotere bijdrage leveren aan het landelijke doel hernieuwbare energie uit grootschalig wind en zon;
 • Een kleinere inspanning op het gebied van emissiereductie tot 2030 betekent een grotere resterende opgave na 2030;
 • In alle toekomstscenario’s is de reductie van niet-energetische en overige broeikasgassen (met name in de landbouw) grotendeels onderdeel van de resterende opgave na 2030.

Download het rapport op de website van de Provinciale Staten Flevoland.

Toegevoegde waarde project

 • Inzicht in de historische en huidige broeikasgassen in Flevoland
 • Inzicht in de verschillende emissiescope benaderingen
 • Overzicht van mogelijke beleidsmaatregelen voor de klimaattransitie
 • Inzicht in de bandbreedte van verwachte broeikasgassen in 2030 naar mate van inspanning
 • Inzicht in welke bijdrage Flevoland kan leveren aan de nationale doelstelling

Opgeleverd

 • Verkenning Klimaatplan Flevoland (rapportage)
 • Overzicht van mogelijke beleidsmaatregelen per klimaattafel
 • Toekomstscenario's in het ETM voor 2030

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Provincie Flevoland
Datum
 • augustus 2022