Systeemstudie Zuid-Holland

Aan de hand van de vijf scenario’s is gekeken wat de impact is van de energietransitie op de (huidige) energie-infrastructuren én welke oplossingen en ontwikkelingen nodig zijn om de energietransitie in Zuid-Holland mogelijk te maken. De studie gaat in op de infrastructuurgebonden energievoorziening van elektriciteit, gas (methaan (aardgas, groengas) en waterstof), warmte en ook CO2.

De totale vraag naar energie in 2050 varieert per scenario, van 9% krimp tot 27% groei ten opzichte van nu. Binnen die totale energievraag treden grote systeemverschuivingen op.

 • De inzet op CO2-emissiereductie leidt tot afname in aardgasvraag, dat wordt vervangen door andere energiedragers.
 • De vraag naar elektriciteit neemt, ondanks besparing, sterk toe, in alle scenario’s. Dit komt door elektrificatie in de mobiliteit, in de industrie en van een deel van de warmtevraag.
 • De productie van elektriciteit verandert ingrijpend, met aanlanding van grote vermogens ‘wind op zee’ op de Maasvlakte en met de groeiende inzet van zon-pv en van wind op land.
 • De warmtevraag zal voor een deel worden ingevuld met collectieve warmtenetten, die in de verschillende scenario’s aanzienlijk tot sterk toenemen, met name in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw.

Al deze wijzingen hebben impact op de infrastructuren. Het veranderende energiesysteem vraagt meer – en meer diversiteit – aan infrastructuur (en dus investeringen), flexmiddelen vanwege toenemende onbalans, ruimte, en ook innovaties en passende wet- en regelgeving.

Bekijk interactieve grafieken en download het rapport op de website van Zuid-Holland.

Toegevoegde waarde project

 • Kwantitatief inzicht in de impact van aanbod- en vraagontwikkeling
 • Kwantitatief inzicht in hoeveel en waar op hoofdlijnen de energieinfrastructuur versterkt moet worden
 • Inzicht ruimtelijke impact van scenario's

Opgeleverd

 • Uitgebreide projectrapportage
 • Energiescenario’s in het ETM voor 2030 en 2050
 • Detaildata op buurtniveau
  Hiermee is het kunnen netbeheerders netberekeningen doen en kunnen andere partijen indien nodig over enkele jaren een vervolg kunnen geven aan deze studie.

Projectdetails

Contactpersoon

Team

Opdrachtgevers
 • Provincie Zuid-Holland
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Stedin
Datum
 • januari 2021