Projecten

Quintel helpt organisaties om strategisch begrip van de energietransitie en het energiesysteem te krijgen.
Most of the information on this page is in Dutch. Please contact us for information in English.
Quintel helpt organisaties om strategisch begrip van de energietransitie en het energiesysteem te krijgen. Het ETM helpt organisaties om te verkennen hoe robuust hun energiestrategieën en transitieplannen zijn voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Quintel ondersteunt ook adviesbureaus die het ETM inzetten voor hun opdrachten.

Deze pagina geeft informatie over enkele projecten die door Quintel zijn uitgevoerd. We hebben deze opgedeeld in de volgende categorieën:
  • Nationaal - denk aan: systeemstudies, sectorstudies
  • Regionaal - denk aan: regionale energiestrategieën (RES),
  • Wijk/buurt - denk aan: warmtevisies, openingsbod per buurt/wijk, diepgaande wijkverkenningen
  • Modelontwikkeling - denk aan: verbeteringen aan het Energietransitiemodel

Nationaal

HyChain1 - Future hydrogen demand in industry

HyChain 1 is the first part of the HyChain project, of which three parts have recently been completed. Quintel, in a consortium with Royal Haskoning DHV and TNO, studied the potential demand for hydrogen across various sectors and the major tipping points driving this demand.

Regionaal

Verkenning Klimaatplan Flevoland

In de Klimaatwet is vastgelegd dat in Nederland in 2050 geen broeikasgassen meer mogen worden uitgestoten. De provincie Flevoland is medeverantwoordelijk voor het realiseren van deze ambitie en wil hier passend beleid op voeren. In deze verkenning voor een Klimaatplan Flevoland brengen we het huidige beleid in kaart en stellen we aanvullende beleidsmaatregelen voor die passen bij de klimaattransitie in Flevoland. In hoeverre draagt het bestaande beleid bij aan de doelstelling en in hoeverre is aanvullende inspanning wenselijk?

Transitievisie Warmte Amersfoort

In Amersfoort moeten, net als in heel Nederland, alle woningen en bedrijven in 2050 aardgasvrij zijn. Dat betekent dat er in 2050 niet meer op aardgas wordt gekookt en dat gebouwen op een andere manier worden verwarmd dan de nu gebruikelijke CV-ketel op aardgas. Quintel werkte samen met adviesbureau MSG aan de ‘Transitievisie Warmte’ voor gemeente Amersfoort. Daarin staat welke alternatieven voor verwarmen en koken er in welke wijken het meest haalbaar en betaalbaar zijn.

CES Noordzeekanaalgebied

Samen met Darel heeft Quintel CES Noordzeekanaalgebied ondersteund in het opzetten van de concept-CES. Dit is een eerste inventarisatie van huidige en verwachte vraag en aanbod van de industriebedrijven in dit gebied. Deze CES geeft een overzicht van elektriciteit, methaan, waterstof, warmte en CO2. Tevens is dit een eerste aanzet om die inschatting te vergelijken met inschattingen waar netbeheerders tot nu toe mee werken.

Systeemstudie Zuid-Holland

De Systeemstudie energie-infrastructuur Zuid-Holland verkent het energiesysteem van de toekomst in 2030 en 2050 op basis van vijf toekomstscenario’s. De scenario’s geven inzicht in hoe energievraag en -aanbod verandert, hoe dit in balans gehouden kan worden, welke impact dit heeft op de infrastructuur en wat de ruimtelijke impact is. Deze studie is uitgevoerd in samenwerking met CE Delft en TNO.

Systeemstudie Overijssel

Een succesvolle, haalbare en betaalbare energietransitie in Overijssel vereist een robuust en flexibel energiesysteem. De resultaten van de systeemstudie geven inzicht in vier mogelijke (extreme) toekomstscenario’s voor de provincie Overijssel die passen bij de vier klimaatneutrale energiescenario’s voor Nederland in 2050. Quintel heeft deze systeemstudie samen met Berenschot uitgevoerd.

Systeemstudie Groningen Drenthe

CE Delft en Quintel hebben in samenwerking met belanghebbenden uit Groningen en Drenthe onderzocht hoe de noodzakelijke ontwikkeling van de energie-infrastructuur afhangt van verschillende toekomstbeelden voor het energiesysteem van 2050. Wij hebben ons daarbij gebaseerd op de nationale Net voor de Toekomstscenario’s (2017) die CE Delft samen met met Netbeheer Nederland heeft ontwikkeld.

Midden-Holland - voorbereiding RES

Tijdens dit traject is de voorkennis samengebracht middels twee knoppensessie per gemeentes, er zijn schietschijfscenario’s opgesteld en de ODMH is nu zelfstandig aan de slag met het opstellen van de scenario’s.

U10/U16 - voorbereiding RES

De U10/U16 gemeenten willen samenwerken aan het realiseren van de klimaatdoelen. Dit valt samen met de ideeën vanuit het Rijk en de VNG om delen van de klimaatopgaven uit het Klimaatakkoord te beleggen bij de regio’s, de RES. Om tot een RES te komen is in de eerste plaats inzicht nodig. Wat is de opgave? Hoever kan de ambitie reiken? Waar liggen de grote kansen? Wat zijn de belangrijke “knoppen”? Zijn er grote lokale verschillen in vraag en in opwekpotentie?

Routekaart Friesland

In dit project hebben we met een grote groep betrokkenen een gedragen scenario opgesteld waarin provincie Friesland 49% minder CO2 uitstoot dan in 1990. Ook zijn enkele variaties op dit scenario verkend en zijn eerste concrete acties gedefinieerd.

Wijk / buurt

Openingsbod warmtetransitie

Netbeheerders Stedin en Enduris hebben de taak om ervoor te zorgen dat de energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving ‘transitie-proof’ is. Het aanpassen van die infrastructuur vergt planning. Openingsbod geeft inzicht in de buurten waar we met de huidige kennis en de huidige stand van de technieken een goed onderbouwde keuze kunnen maken voor een alternatief voor aardgas. Openingsbod is een startpunt voor het gesprek tussen gebiedsregisseurs en accountmanagers van Stedin en Enduris en de gemeentes.

Openingsbod Stedin v0.8

CE Delft en Quintel hebben voor alle wijken in het verzorgingsgebied van Stedin en Enduris onderzocht hoe een duurzame warmtevoorziening in 2050 eruit kan zien. Uit deze wijken is een ‘top 100’ samengesteld waar op dit moment de minste onzekerheid bestaat en waar op korte termijn gestart kan worden met verduurzaming.

Openingsbod Groningen

Woningen in Nederland moeten van het aardgas af. Maar in welke wijk begin je en wat is het beste alternatief voor aardgas? De gemeente Groningen en Enexis netbeheer en Gasunie hebben CE Delft en Quintel gevraagd dit te onderzoeken.

Modelontwikkeling

Warmtenetten op uurbasis

Warmtenetten zijn een interessant alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving. Tegelijk kunnen warmtenetten een belangrijke rol spelen in het balanceren van vraag en aanbod van energie over de seizoenen. Bijvoorbeeld bij de inpassing van volatiele bronnen als zon-PV en zonnewarmte of het hergebruik van industriële restwarmte. Warmte-, elektriciteits- en gasinfrastructuur raken hierdoor telkens meer met elkaar verknoopt. Het Energietransitiemodel (ETM) is uitgebreid om deze 'systeemrol' van warmte inzichtelijk te maken.

Warmte en Regionale Energietransitie

De warmtevoorziening is verantwoordelijk voor een significant deel van de (decentrale) CO2-uitstoot en is daarom één van de belangrijkste energiethema’s voor lokale beleidsmakers. Om relevant te blijven voor de steeds concretere vragen rondom de warmtetransitie is het ETM tijdens dit project flink aangescherpt op het gebied van isolatie, warmtenetten en restwarmte.

Waterstof in het ETM

Waterstof heeft de potentie om een grote rol te gaan spelen in een duurzaam energiesysteem van de toekomst. Om de impact van waterstof op het energiesysteem in kaart te brengen en discussie over waterstof beter te kunnen ondersteunen heeft Quintel met een consortium van partners nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het Energietransitiemodel.